Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya makasi > Ayi ya Slavin

Ayi ya Slavin

Liyemi ya ayi Ayi ya Slavin (Slavin)

Ayi ya Slavin

Ayi ya Slavin

Nkombo ya bokoko Slavin

Miso ya ayi ya motu moko 8

kilo
Kilo ya motu 30-35-42 g
Kilo ya liso 2,2 g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi 0,3 g

Mboka ya ko utela Shekia

Lisanga ya ayi Ayi sheki

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Slavin
Ayi ya Slavin
Liyemi ya ayi Ayi ya Slavin
Ayi ya Slavin
Liyemi ya ayi Ayi ya Slavin
Ayi ya Slavin

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 08. Sanza ya mwambé 2017