Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya peté > Ayi ya Lukan

Ayi ya Lukan

Liyemi ya ayi Ayi ya Lukan (Lukan)

Ayi ya Lukan

Ayi ya Lukan

Nkombo ya bokoko Lukan

Miso ya ayi ya motu moko 8-17

kilo
Kilo ya motu 26-30 g
Kilo ya liso 1,5 g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi - g

Mboka ya ko utela Shekia

Lisanga ya ayi Ayi sheki

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Lukan
Ayi ya Lukan

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 04. Sanza ya ibalé 2017