Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya peté > Ayi ya longondo ya Cadours

Ayi ya longondo ya Cadours

Liyemi ya ayi Ayi ya longondo ya Cadours (Violet de Cadours)

Ayi ya longondo ya Cadours

Ayi ya longondo ya Cadours

Nkombo ya bokoko Violet de Cadours

Miso ya ayi ya motu moko 12

kilo
Kilo ya motu 33-43-50 g
Kilo ya liso - g
Kilo ya liso moko ya ayi 10-20; 13-15 g
Kilo ya motu zomi - g

Mboka ya ko utela Falansia

Lisanga ya ayi Ayi falansé

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya longondo ya Cadours
Ayi ya longondo ya Cadours
Liyemi ya ayi Ayi ya longondo ya Cadours
Ayi ya longondo ya Cadours
Liyemi ya ayi Ayi ya longondo ya Cadours
Ayi ya longondo ya Cadours
Liyemi ya ayi Ayi ya longondo ya Cadours
Ayi ya longondo ya Cadours
Liyemi ya ayi Ayi ya longondo ya Cadours
Ayi ya longondo ya Cadours
Liyemi ya ayi Ayi ya longondo ya Cadours
Ayi ya longondo ya Cadours

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook or Google+
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 04. Sanza ya ibalé 2017