ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > Václav garlic

Václav garlic

Václav garlic

ខ្ទឹមស Václav

កំពឹសក្នុងមួយមើម 8-10

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 70-90 g
ទម្ងន់កំពឹស - g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

រូបភាព

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018