ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > Václav garlic

Václav garlic Facebook Twitter LinkedIn

Václav garlic

ខ្ទឹមស Václav

កំពឹសក្នុងមួយមើម 8-10

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 70-90 g
ទម្ងន់កំពឹស - g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

លក់ខ្ទឹមស

Václav garlicពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម9000 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g 18000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg90000 ៛-
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg90000 ៛-

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
កែរប្រែចុងក្រោយ 08. ធ្នូ 2018