ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > សម្រាប់អ្នកដាំ

សម្រាប់អ្នកដាំ

តើអ្នកដាំដំណាំខ្ទឹមប្រើពូជក្នុងតំបន់ ឬពូជកេរដំណែលតៗគ្នា? សូមផ្ញើរូបភាពខ្ញីមកកាន់យើងខ្ញុំ រួមទាំងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីរុក្ខជាតិនេះ។ យើងរីករាយក្នុងការរៀបចំ និងរក្សាទុកអំពីពូជខ្ទឹមទាំងនេះនៅក្នុងសហគមន៍ពូជខ្ទឹម Atlas។

  Registration in the mailinglist

  Your email:
  Your country
  Your language

  We are sorry, but after we have add 31 new garlic varieties, this site worked very slowly. We have therefore reduced number of varieties and we are working on to publish those 31 varieties again and keep our website work fast. In the meantime, some of those new varieties you can see here. Thank you for your patient.

  Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
  Follow us on Facebook
  កែរប្រែចុងក្រោយ 25. មករា 2018