ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Zabok

ខ្ទឹមស Zabok

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Zabok (Zabočki)

ខ្ទឹមស Zabok

ខ្ទឹមស Zabok

ខ្ទឹមស Zabočki

កំពឹសក្នុងមួយមើម 6

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 40 g
ទម្ងន់កំពឹស 4-6 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ក្រូទី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសក្រូអាត

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស Zabokពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម9000 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g 9000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg90000 ៛-
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg45000 ៛-

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Zabok
ខ្ទឹមស Zabok
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Zabok
ខ្ទឹមស Zabok

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 17. ឧសភា 2018