ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស Vessalico

ខ្ទឹមស Vessalico

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Vessalico (Aglio di Vessalico)

ខ្ទឹមស Vessalico

ខ្ទឹមស Vessalico

ខ្ទឹមស Aglio di Vessalico

កំពឹសក្នុងមួយមើម 10

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 55-93 g
ទម្ងន់កំពឹស 4,2 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស 8-10-15 g
ទម្ងន់ 10មើម 0,25-0,75; 0,46 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស អ៊ីតាលី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសអ៊ីតាលី

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Vessalico
ខ្ទឹមស Vessalico
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Vessalico
ខ្ទឹមស Vessalico
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Vessalico
ខ្ទឹមស Vessalico
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Vessalico
ខ្ទឹមស Vessalico
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Vessalico
ខ្ទឹមស Vessalico
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Vessalico
ខ្ទឹមស Vessalico

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018