ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Vekan

ខ្ទឹមស Vekan

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Vekan (Vekan)

ខ្ទឹមស Vekan

ខ្ទឹមស Vekan

ខ្ទឹមស Vekan

កំពឹសក្នុងមួយមើម 8-12

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 50 g
ទម្ងន់កំពឹស 4-9,5 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសឆែក

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស Vekanពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម9000 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g9000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg90000 ៛-
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg45000 ៛-

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Vekan
ខ្ទឹមស Vekan
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Vekan
ខ្ទឹមស Vekan

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2017 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. ធ្នូ 2017