ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Unikát

ខ្ទឹមស Unikát

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Unikát (Unikát)

ខ្ទឹមស Unikát

ខ្ទឹមស Unikát

ខ្ទឹមស Unikát

កំពឹសក្នុងមួយមើម 10

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 25-40 g
ទម្ងន់កំពឹស 3-6 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសឆែក

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Unikát
ខ្ទឹមស Unikát
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Unikát
ខ្ទឹមស Unikát
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Unikát
ខ្ទឹមស Unikát

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018