ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Trubač

ខ្ទឹមស Trubač

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Trubač (Trubač)

ខ្ទឹមស Trubač

ខ្ទឹមស Trubač

ខ្ទឹមស Trubač

កំពឹសក្នុងមួយមើម 6-8

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 60 g
ទម្ងន់កំពឹស 3,3-5 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសឆែក

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស Trubačពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម13500 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g --
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg135000 ៛-
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg--

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Trubač
ខ្ទឹមស Trubač

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018