ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Stanik

ខ្ទឹមស Stanik

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Stanik (Stanik)

ខ្ទឹមស Stanik

ខ្ទឹមស Stanik

ខ្ទឹមស Stanik

កំពឹសក្នុងមួយមើម 8

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 50 g
ទម្ងន់កំពឹស 6,2-7,5 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសឆែក

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Stanik
ខ្ទឹមស Stanik
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Stanik
ខ្ទឹមស Stanik

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018