ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Slavin

ខ្ទឹមស Slavin

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Slavin (Slavin)

ខ្ទឹមស Slavin

ខ្ទឹមស Slavin

ខ្ទឹមស Slavin

កំពឹសក្នុងមួយមើម 8

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 30-35-42 g
ទម្ងន់កំពឹស 2,2 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម 0,3 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសឆែក

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Slavin
ខ្ទឹមស Slavin
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Slavin
ខ្ទឹមស Slavin
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Slavin
ខ្ទឹមស Slavin

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018