ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Senkovec

ខ្ទឹមស Senkovec

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Senkovec (Šenkovečki)

ខ្ទឹមស Senkovec

ខ្ទឹមស Senkovec

ខ្ទឹមស Šenkovečki

កំពឹសក្នុងមួយមើម -

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម - g
ទម្ងន់កំពឹស - g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម 6,9 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ក្រូទី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសក្រូអាត

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Senkovec
ខ្ទឹមស Senkovec

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018