ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Sângeorgiu de Mureș

ខ្ទឹមស Sângeorgiu de Mureș Facebook Twitter LinkedIn

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Sângeorgiu de Mureș (Sângeorgiu de Mureș [Sandžeordžiu de Mureš / Sanjeorjiu de Muresh])

ខ្ទឹមស Sângeorgiu de Mureș

ខ្ទឹមស Sângeorgiu de Mureș

ខ្ទឹមស Sângeorgiu de Mureș [Sandžeordžiu de Mureš / Sanjeorjiu de Muresh]

កំពឹសក្នុងមួយមើម 10-12

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 20 g
ទម្ងន់កំពឹស 2-3,2 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស g
ទម្ងន់ 10មើម g

ប្រភពដើមពីប្រទេស រ៉ូម៉ានី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Sângeorgiu de Mureș
ខ្ទឹមស Sângeorgiu de Mureș

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
កែរប្រែចុងក្រោយ 08. ធ្នូ 2018