ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Rinkovec

ខ្ទឹមស Rinkovec

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Rinkovec (Rinkovečki)

ខ្ទឹមស Rinkovec

ខ្ទឹមស Rinkovec

ខ្ទឹមស Rinkovečki

កំពឹសក្នុងមួយមើម 11

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 70-100 g
ទម្ងន់កំពឹស 6-9 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ក្រូទី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសក្រូអាត

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Rinkovec
ខ្ទឹមស Rinkovec
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Rinkovec
ខ្ទឹមស Rinkovec
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Rinkovec
ខ្ទឹមស Rinkovec
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Rinkovec
ខ្ទឹមស Rinkovec

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018