ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Primorje

ខ្ទឹមស Primorje Facebook Twitter LinkedIn

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Primorje (Primorski)

ខ្ទឹមស Primorje

ខ្ទឹមស Primorje

ខ្ទឹមស Primorski

កំពឹសក្នុងមួយមើម 12

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 50-75 g
ទម្ងន់កំពឹស 4 (2-6) g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ស្លូវេនី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជទន់

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស Primorjeពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម9000 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g 18000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg90000 ៛-
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg90000 ៛-

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Primorje
ខ្ទឹមស Primorje
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Primorje
ខ្ទឹមស Primorje
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Primorje
ខ្ទឹមស Primorje
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Primorje
ខ្ទឹមស Primorje

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
កែរប្រែចុងក្រោយ 08. ធ្នូ 2018