ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Primorje

ខ្ទឹមស Primorje

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Primorje (Primorski)

ខ្ទឹមស Primorje

ខ្ទឹមស Primorje

ខ្ទឹមស Primorski

កំពឹសក្នុងមួយមើម 12

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 50-75 g
ទម្ងន់កំពឹស 4 (2-6) g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ស្លូវេនី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជទន់

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Primorje
ខ្ទឹមស Primorje
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Primorje
ខ្ទឹមស Primorje
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Primorje
ខ្ទឹមស Primorje
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Primorje
ខ្ទឹមស Primorje

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018