ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Ornak

ខ្ទឹមស Ornak

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Ornak (Ornak)

ខ្ទឹមស Ornak

ខ្ទឹមស Ornak

ខ្ទឹមស Ornak

កំពឹសក្នុងមួយមើម 5

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 75-135 g
ទម្ងន់កំពឹស 12-18 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម 0,25 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ប៉ូឡូញ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសប៉ូឡូញ

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Ornak
ខ្ទឹមស Ornak
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Ornak
ខ្ទឹមស Ornak

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018