ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Orava II

ខ្ទឹមស Orava II

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Orava II (Oravský krajový II)

ខ្ទឹមស Orava II

ខ្ទឹមស Orava II

ខ្ទឹមស Oravský krajový II

កំពឹសក្នុងមួយមើម 6

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 100-110 g
ទម្ងន់កំពឹស 10-20 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម 0,2-0,3 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ស្លូវ៉ាគី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Orava II
ខ្ទឹមស Orava II
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Orava II
ខ្ទឹមស Orava II
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Orava II
ខ្ទឹមស Orava II
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Orava II
ខ្ទឹមស Orava II
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Orava II
ខ្ទឹមស Orava II

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018