ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស Opuzen

ខ្ទឹមស Opuzen

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Opuzen (Opuzenski)

ខ្ទឹមស Opuzen

ខ្ទឹមស Opuzen

ខ្ទឹមស Opuzenski

កំពឹសក្នុងមួយមើម 15-23

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 52-62 g
ទម្ងន់កំពឹស 8-9 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ក្រូទី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសក្រូអាត

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Opuzen
ខ្ទឹមស Opuzen
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Opuzen
ខ្ទឹមស Opuzen

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018