ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស Malkenes

ខ្ទឹមស Malkenes

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Malkenes (Malkenes)

ខ្ទឹមស Malkenes

ខ្ទឹមស Malkenes

ខ្ទឹមស Malkenes

កំពឹសក្នុងមួយមើម 9-12

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 70-100 g
ទម្ងន់កំពឹស 6-10 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ន័រវេ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជទន់

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស Malkenesពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម13500 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g 13500 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg--
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg--

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Malkenes
ខ្ទឹមស Malkenes
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Malkenes
ខ្ទឹមស Malkenes
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Malkenes
ខ្ទឹមស Malkenes
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Malkenes
ខ្ទឹមស Malkenes

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 17. ឧសភា 2018