ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស Malkenes

ខ្ទឹមស Malkenes

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Malkenes (Malkenes)

ខ្ទឹមស Malkenes

ខ្ទឹមស Malkenes

ខ្ទឹមស Malkenes

កំពឹសក្នុងមួយមើម 9-12

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 70-100 g
ទម្ងន់កំពឹស 6-10 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ន័រវេ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជទន់

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Malkenes
ខ្ទឹមស Malkenes
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Malkenes
ខ្ទឹមស Malkenes
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Malkenes
ខ្ទឹមស Malkenes
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Malkenes
ខ្ទឹមស Malkenes

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018