ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Makó

ខ្ទឹមស Makó

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Makó (Makói őszi fokhagyma)

ខ្ទឹមស Makó

ខ្ទឹមស Makó

ខ្ទឹមស Makói őszi fokhagyma

កំពឹសក្នុងមួយមើម 11-12

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម - g
ទម្ងន់កំពឹស 1,5-2,7 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស g
ទម្ងន់ 10មើម g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ហុងទ្រី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Makó
ខ្ទឹមស Makó

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018