ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស Lukan

ខ្ទឹមស Lukan

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Lukan (Lukan)

ខ្ទឹមស Lukan

ខ្ទឹមស Lukan

ខ្ទឹមស Lukan

កំពឹសក្នុងមួយមើម 8-17

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 26-30 g
ទម្ងន់កំពឹស 1,5 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសឆែក

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Lukan
ខ្ទឹមស Lukan

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018