ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស Ljubitovica

ខ្ទឹមស Ljubitovica

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Ljubitovica (Ljubitovački šarac)

ខ្ទឹមស Ljubitovica

ខ្ទឹមស Ljubitovica

ខ្ទឹមស Ljubitovački šarac

កំពឹសក្នុងមួយមើម 9-10

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 55 g
ទម្ងន់កំពឹស 8 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ក្រូទី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសក្រូអាត

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស Ljubitovicaពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម9000 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g9000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg90000 ៛-
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg--

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Ljubitovica
ខ្ទឹមស Ljubitovica
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Ljubitovica
ខ្ទឹមស Ljubitovica

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2017 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. ធ្នូ 2017