ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស Lika

ខ្ទឹមស Lika

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Lika (Lički)

ខ្ទឹមស Lika

ខ្ទឹមស Lika

ខ្ទឹមស Lički

កំពឹសក្នុងមួយមើម -

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម - g
ទម្ងន់កំពឹស 3,2-5,7 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ក្រូទី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសក្រូអាត

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Lika
ខ្ទឹមស Lika
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Lika
ខ្ទឹមស Lika

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018