ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Krizevci

ខ្ទឹមស Krizevci

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Krizevci (Križevački)

ខ្ទឹមស Krizevci

ខ្ទឹមស Krizevci

ខ្ទឹមស Križevački

កំពឹសក្នុងមួយមើម 15

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 80 g
ទម្ងន់កំពឹស 3,6 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ក្រូទី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសក្រូអាត

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Krizevci
ខ្ទឹមស Krizevci

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018