ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស Japo

ខ្ទឹមស Japo

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Japo (Japo)

ខ្ទឹមស Japo

ខ្ទឹមស Japo

ខ្ទឹមស Japo

កំពឹសក្នុងមួយមើម 8-13

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 43-60 g
ទម្ងន់កំពឹស 2-3 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម 0,75 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសឆែក

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស Japoពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម9000 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g 9000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg90000 ៛-
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg--

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Japo
ខ្ទឹមស Japo
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Japo
ខ្ទឹមស Japo
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Japo
ខ្ទឹមស Japo
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Japo
ខ្ទឹមស Japo

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 17. ឧសភា 2018