ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Gheorghe Doja

ខ្ទឹមស Gheorghe Doja Facebook Twitter LinkedIn

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Gheorghe Doja (Gheorghe Doja [George Doža / Gheorghe Dozha])

ខ្ទឹមស Gheorghe Doja

ខ្ទឹមស Gheorghe Doja

ខ្ទឹមស Gheorghe Doja [George Doža / Gheorghe Dozha]

កំពឹសក្នុងមួយមើម 18-21

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 40 g
ទម្ងន់កំពឹស 1,2-1,5 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស រ៉ូម៉ានី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជទន់

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Gheorghe Doja
ខ្ទឹមស Gheorghe Doja
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Gheorghe Doja
ខ្ទឹមស Gheorghe Doja
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Gheorghe Doja
ខ្ទឹមស Gheorghe Doja
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Gheorghe Doja
ខ្ទឹមស Gheorghe Doja

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
កែរប្រែចុងក្រោយ 08. ធ្នូ 2018