ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Flavor

ខ្ទឹមស Flavor Facebook Twitter LinkedIn

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Flavor (Flavor)

ខ្ទឹមស Flavor

ខ្ទឹមស Flavor

ខ្ទឹមស Flavor

កំពឹសក្នុងមួយមើម 10-12(-22)

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 30 g
ទម្ងន់កំពឹស 1,7-4,95 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស g
ទម្ងន់ 10មើម g

ប្រភពដើមពីប្រទេស បារាំង

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសបារាំង

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស Flavorពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម9000 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g 18000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg--
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg--

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Flavor
ខ្ទឹមស Flavor

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
កែរប្រែចុងក្រោយ 08. ធ្នូ 2018