ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Flavor

ខ្ទឹមស Flavor

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Flavor (Flavor)

ខ្ទឹមស Flavor

ខ្ទឹមស Flavor

ខ្ទឹមស Flavor

កំពឹសក្នុងមួយមើម 10-12(-22)

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 30 g
ទម្ងន់កំពឹស 1,7-4,95 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស g
ទម្ងន់ 10មើម g

ប្រភពដើមពីប្រទេស បារាំង

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសបារាំង

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Flavor
ខ្ទឹមស Flavor

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018