ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Džambul

ខ្ទឹមស Džambul

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Džambul (Džambul)

ខ្ទឹមស Džambul

ខ្ទឹមស Džambul

ខ្ទឹមស Džambul

កំពឹសក្នុងមួយមើម 10-11

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 30-50 g
ទម្ងន់កំពឹស 3-6 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស កាហ្សាកស្ថាន, ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសឆែក

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Džambul
ខ្ទឹមស Džambul
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Džambul
ខ្ទឹមស Džambul
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Džambul
ខ្ទឹមស Džambul
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Džambul
ខ្ទឹមស Džambul

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018