ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស Cinta

ខ្ទឹមស Cinta

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Cinta (Cinta [Činta / Chinta])

ខ្ទឹមស Cinta

ខ្ទឹមស Cinta

ខ្ទឹមស Cinta [Činta / Chinta]

កំពឹសក្នុងមួយមើម 15-17

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 30-40 g
ទម្ងន់កំពឹស 0,70-3 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស g
ទម្ងន់ 10មើម g

ប្រភពដើមពីប្រទេស រ៉ូម៉ានី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជទន់

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Cinta
ខ្ទឹមស Cinta
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Cinta
ខ្ទឹមស Cinta

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018