ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Bjetin

ខ្ទឹមស Bjetin

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Bjetin (Bjetin)

ខ្ទឹមស Bjetin

ខ្ទឹមស Bjetin

ខ្ទឹមស Bjetin

កំពឹសក្នុងមួយមើម 6

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 35-50 g
ទម្ងន់កំពឹស - g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម 0,8-1 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសឆែក

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស Bjetinពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម--
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g9000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg--
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg--

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Bjetin
ខ្ទឹមស Bjetin
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Bjetin
ខ្ទឹមស Bjetin
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Bjetin
ខ្ទឹមស Bjetin
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Bjetin
ខ្ទឹមស Bjetin
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Bjetin
ខ្ទឹមស Bjetin
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Bjetin
ខ្ទឹមស Bjetin

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2017 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 24. កញ្ញា 2017