ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Bestovje

ខ្ទឹមស Bestovje

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Bestovje (Bestovječki)

ខ្ទឹមស Bestovje

ខ្ទឹមស Bestovje

ខ្ទឹមស Bestovječki

កំពឹសក្នុងមួយមើម 6

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 40 g
ទម្ងន់កំពឹស 4 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ក្រូទី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសក្រូអាត

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Bestovje
ខ្ទឹមស Bestovje
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Bestovje
ខ្ទឹមស Bestovje

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018