ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស Anton

ខ្ទឹមស Anton

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anton (Anton)

ខ្ទឹមស Anton

ខ្ទឹមស Anton

ខ្ទឹមស Anton

កំពឹសក្នុងមួយមើម 9-11

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 40 g
ទម្ងន់កំពឹស (2,63)-3,7-7,35 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ឆែកកូ

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសឆែក

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anton
ខ្ទឹមស Anton
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anton
ខ្ទឹមស Anton

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018