ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Anka

ខ្ទឹមស Anka

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anka (Jesenski Anka)

ខ្ទឹមស Anka

ខ្ទឹមស Anka

ខ្ទឹមស Jesenski Anka

កំពឹសក្នុងមួយមើម 10

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 55-60 g
ទម្ងន់កំពឹស - g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម 3,85 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ស្លូវេនី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស Ankaពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម9000 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g9000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg90000 ៛-
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg45000 ៛-

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anka
ខ្ទឹមស Anka
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anka
ខ្ទឹមស Anka
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anka
ខ្ទឹមស Anka
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anka
ខ្ទឹមស Anka

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2017 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. ធ្នូ 2017