ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស Anka

ខ្ទឹមស Anka

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anka (Jesenski Anka)

ខ្ទឹមស Anka

ខ្ទឹមស Anka

ខ្ទឹមស Jesenski Anka

កំពឹសក្នុងមួយមើម 10

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 55-60 g
ទម្ងន់កំពឹស - g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម 3,85 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ស្លូវេនី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anka
ខ្ទឹមស Anka
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anka
ខ្ទឹមស Anka
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anka
ខ្ទឹមស Anka
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស Anka
ខ្ទឹមស Anka

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018