ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី

ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (-)

ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី

ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី

ខ្ទឹមស -

កំពឹសក្នុងមួយមើម 8

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 85-95 g
ទម្ងន់កំពឹស 9-12 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម 0,5 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស រុស្សី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018