ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)

ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់) Facebook Twitter LinkedIn

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់) (Giant Russian)

ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)

ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)

ខ្ទឹមស Giant Russian

កំពឹសក្នុងមួយមើម 4-6

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 70-90 g
ទម្ងន់កំពឹស 7-27 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ហ្វាំងឡង់

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)ពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម13500 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g 27000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg135000 ៛-
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg--

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
កែរប្រែចុងក្រោយ 08. ធ្នូ 2018