ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)

ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់) (Giant Russian)

ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)

ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)

ខ្ទឹមស Giant Russian

កំពឹសក្នុងមួយមើម 4-6

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 70-90 g
ទម្ងន់កំពឹស 7-27 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ហ្វាំងឡង់

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)
ខ្ទឹមស រុស្ស៊ី (ហ្វាំងឡង់)

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 03. តុលា 2018