ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស្វាយ Cadours

ខ្ទឹមស្វាយ Cadours

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស្វាយ Cadours (Violet de Cadours)

ខ្ទឹមស្វាយ Cadours

ខ្ទឹមស្វាយ Cadours

ខ្ទឹមស Violet de Cadours

កំពឹសក្នុងមួយមើម 12

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 33-43-50 g
ទម្ងន់កំពឹស - g
ទម្ងន់មួយកំពឹស 10-20; 13-15 g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស បារាំង

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសបារាំង

លក់ខ្ទឹមស

ខ្ទឹមស្វាយ Cadoursពូជខ្ទឹមសម្រាប់ដាំខ្ទឹមសម្រាប់ហូប
1 មើម9000 ៛-
1 កំពឹស--
ខ្ទឹមពន្លក 50 g 9000 ៛-
ខ្ទឹមទោល 1 មើម--
មើមខ្ទឹម1 kg90000 ៛-
ខ្ទឹមពន្លក 1 kg45000 ៛-

ទិញភ្លាម!

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស្វាយ Cadours
ខ្ទឹមស្វាយ Cadours

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 17. ឧសភា 2018