ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជទន់ > ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split

ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split (Splitski ružičasti)

ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split

ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split

ខ្ទឹមស Splitski ružičasti

កំពឹសក្នុងមួយមើម 6-7

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 35 g
ទម្ងន់កំពឹស 4 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ក្រូទី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសក្រូអាត

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split
ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split
ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split
ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split
ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split
ខ្ទឹមស៊ីជំពូ Split

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018