ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole

ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole (-)

ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole

ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole

ខ្ទឹមស -

កំពឹសក្នុងមួយមើម 9

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 55 g
ទម្ងន់កំពឹស 7 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ណេដឺឡែន

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមស ពូជរឹង

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole
ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole
ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole
ខ្ទឹមសហូឡង់ Rocambole

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018