ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមក្រហម Sulmona

ខ្ទឹមក្រហម Sulmona

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Sulmona (Rosso di Sulmona)

ខ្ទឹមក្រហម Sulmona

ខ្ទឹមក្រហម Sulmona

ខ្ទឹមស Rosso di Sulmona

កំពឹសក្នុងមួយមើម 7-8

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 65 g
ទម្ងន់កំពឹស 4,3 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស អ៊ីតាលី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសអ៊ីតាលី

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Sulmona
ខ្ទឹមក្រហម Sulmona
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Sulmona
ខ្ទឹមក្រហម Sulmona
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Sulmona
ខ្ទឹមក្រហម Sulmona

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018