ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមក្រហម Nubia

ខ្ទឹមក្រហម Nubia

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Nubia (Rosso di Nubia)

ខ្ទឹមក្រហម Nubia

ខ្ទឹមក្រហម Nubia

ខ្ទឹមស Rosso di Nubia

កំពឹសក្នុងមួយមើម 7-8

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម - g
ទម្ងន់កំពឹស - g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម 0,2-1,75 g

ប្រភពដើមពីប្រទេស អ៊ីតាលី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសអ៊ីតាលី

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Nubia
ខ្ទឹមក្រហម Nubia
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Nubia
ខ្ទឹមក្រហម Nubia

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018