ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas > ខ្ទឹមស ពូជរឹង > ខ្ទឹមក្រហម Istria

ខ្ទឹមក្រហម Istria

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Istria (Istarski crveni)

ខ្ទឹមក្រហម Istria

ខ្ទឹមក្រហម Istria

ខ្ទឹមស Istarski crveni

កំពឹសក្នុងមួយមើម 15-21

ទម្ងន់
ទម្ងន់មើម 50-60 g
ទម្ងន់កំពឹស 3 g
ទម្ងន់មួយកំពឹស - g
ទម្ងន់ 10មើម - g

ប្រភពដើមពីប្រទេស ក្រូទី

ក្រុមខ្ទឹម ខ្ទឹមសក្រូអាត

រូបភាព

រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Istria
ខ្ទឹមក្រហម Istria
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Istria
ខ្ទឹមក្រហម Istria
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Istria
ខ្ទឹមក្រហម Istria
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Istria
ខ្ទឹមក្រហម Istria
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Istria
ខ្ទឹមក្រហម Istria
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Istria
ខ្ទឹមក្រហម Istria
រូបភាពខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម Istria
ខ្ទឹមក្រហម Istria

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 21. កញ្ញា 2018