ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas

អំពីគម្រោង

គោលបំណងនៃការបង្កើតគេហទំព័រនេះគឺផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏ទូលំទូលាយអំពីពូជខ្ទឹមសនៅលើពិភពលោក និងដើម្បីបង្កើតនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ខ្ទឹមគួរជាទីទុកចិត្តសម្រាប់ការដាំដុះ និងបរិភោគ។

ចែករំលែកពូជខ្ទឹមរបស់អ្នក!

តើអ្នកដាំដំណាំខ្ទឹមប្រើពូជក្នុងតំបន់ ឬពូជកេរដំណែលតៗគ្នា? សូមផ្ញើរូបភាពខ្ញីមកកាន់យើងខ្ញុំ រួមទាំងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីរុក្ខជាតិនេះ។ យើងរីករាយក្នុងការរៀបចំ និងរក្សាទុកអំពីពូជខ្ទឹមទាំងនេះនៅក្នុងសហគមន៍ពូជខ្ទឹម Atlas។

យើងនឹងកាន់តែរំភើបទៀត បើអ្នកអាចផ្ដល់ខ្ទឹមជា កំពឹស ឬមើម មកកាន់យើងខ្ញុំ។ យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តអំពីពូជខ្ទឹមរបស់អ្នក និងចែករំលែកផលិតផលទាំងនេះជាមួយអ្នកចូលចិត្តខ្ទឹមដទៃទៀត។

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

We are sorry, but after we have add 31 new garlic varieties, this site worked very slowly. We have therefore reduced number of varieties and we are working on to publish those 31 varieties again and keep our website work fast. In the meantime, some of those new varieties you can see here. Thank you for your patient.

Copyright © 2015–2018 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
Follow us on Facebook
កែរប្រែចុងក្រោយ 25. មករា 2018