ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas

អំពីគម្រោង

គោលបំណងនៃការបង្កើតគេហទំព័រនេះគឺផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏ទូលំទូលាយអំពីពូជខ្ទឹមសនៅលើពិភពលោក និងដើម្បីបង្កើតនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ខ្ទឹមគួរជាទីទុកចិត្តសម្រាប់ការដាំដុះ និងបរិភោគ។

ចែករំលែកពូជខ្ទឹមរបស់អ្នក!

តើអ្នកដាំដំណាំខ្ទឹមប្រើពូជក្នុងតំបន់ ឬពូជកេរដំណែលតៗគ្នា? សូមផ្ញើរូបភាពខ្ញីមកកាន់យើងខ្ញុំ រួមទាំងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីរុក្ខជាតិនេះ។ យើងរីករាយក្នុងការរៀបចំ និងរក្សាទុកអំពីពូជខ្ទឹមទាំងនេះនៅក្នុងសហគមន៍ពូជខ្ទឹម Atlas។

យើងនឹងកាន់តែរំភើបទៀត បើអ្នកអាចផ្ដល់ខ្ទឹមជា កំពឹស ឬមើម មកកាន់យើងខ្ញុំ។ យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តអំពីពូជខ្ទឹមរបស់អ្នក និងចែករំលែកផលិតផលទាំងនេះជាមួយអ្នកចូលចិត្តខ្ទឹមដទៃទៀត។

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 ពូជខ្ទឺមសពីសហគមន៍ Atlas បញ្ជីឈ្មោះពូជខ្ទឹមស
កែរប្រែចុងក្រោយ 08. ធ្នូ 2018