Сарымсаг нөвләринин атласы

Лајиһә һаггында

Сајт бүтүн сарымсаг нөвләрини әһатә едән әтрафлы мәлуматы бир араја топламаг, јүксәк кејфијјәтли сарымсағын јетишдирилмәси вә истифадәси үчүн етибарлы сарымсаг тәҹһизатчыларынын мәлумат базасыны јаратмаг мәгсәдини дашыјыр.

Өз сарымсаг нөвләри коллексијанызы бизимлә бөлүшүн!

Јерли вә јахуд әнәнәви сарымсаг нөвү јетишдирирсиниз? Бу һалда онун шәкилләрини вә мәлуматларыны бизә ҝөндәрин. Биз онлары мәмнунијјәтлә сарымсаг нөвләринин атласына әлавә едәҹәјик.

Әгәр бизим Тохумлар вә биткиләр банкы сајтына бир нечә нүмунә диш вә ја баш сарымсаг, вә јахуд да соғанаг ҝөндәрсәниз, сизә чох миннәтдар оларыг. Биз онлары јајаҹаг, сонра исә диҝәр сарымсаг һәвәскәрлары арасында мүбадилә фонду јарадаҹағыг.

Copyright © 2015–2020 Сарымсаг нөвләринин атласы Сарымсаг нөвләринин сијаһысы
Сон јениләнмә 11. октјабр 2019